Vals

Mijn vrouw kreeg van een goede vriendin een christelijke telefoon-app om er eens naar te kijken wat zij ervan vond. Zij had er zo haar bedenkingen over en het werd al gauw duidelijk waarom. Het was een app die een soort charismatisch welvaartsevangelie propageerde. Zo van alles is liefde, God kan van alles voor je doen, je bent geweldig en je moet het bidden en dan claimen enz.
Mijn vrouw heeft de app ruim een jaar gebruikt, niet zozeer om er door bemoedigd te worden, maar vooral om te kijken waar de valsheid in zat. Door de opgegeven Bijbelteksten op te zoeken en te vergelijken met wat zij in de app zeiden dat er in de Bijbel stond. Ik vond het begrijpelijk dat zij het opgezegd heeft maar toch ook een beetje jammer, want het was bijna een vast onderdeel van onze gesprekken als wij door het bos wandelden.

Maar wat is er nu eigenlijk mis met het charismatische gedachtengoed en moet ik echt over iedereen wat te zeuren hebben? Ja, ik word er zelf ook wel eens moe van dat er niet veel mensen zijn die de Bijbel serieus nemen. Ik verdedig mij met het feit dat er veel voor valse leraars wordt gewaarschuwd in het Nieuwe Testament en dat we hier dus zeker niet te licht over moeten denken.
Want is een christen iemand die probeert Christus te gehoorzamen en dus na te volgen of iemand die vooral zijn eigen zin doet? En vraag je jezelf wel eens af hoeveel valse leer een christelijke gemeenschap mag toestaan voordat die gemeente verandert in een valse kerk?

Alles wat ik weet over de charismatische gemeenten is van horen zeggen en wat ik lees op internet, ik heb er dus geen persoonlijke ervaring mee. Zo ver als ik kan achterhalen komen de charismatische gemeenten o.a. voort uit de vroegere pinkstergemeenten. En ik weet eigenlijk niet of er veel verschil is tussen deze twee omdat zij vergelijkbare soorten dwalingen laten zien. Laten we een aantal dingen bekijken.

*Zij geloven in moderne profeten en dus eigentijdse profetieën. Daarmee accepteren zij extra-Bijbelse boodschappen terwijl dat nadrukkelijk verboden is in de Bijbel. Want hoe zou je ooit kunnen toetsen of deze profetieën van God afkomstig zijn? Mijn stelling is dat deze boodschappen nooit uit God zijn want de Geest gaat niet in tegen Zijn eigen woord!

“U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied, in acht neemt”.  Deuteronomium 4 vers 2

“Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn.” Spreuken 30 vers 6

“Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn”.
Openbaringen 22 vers 18 en 19

*Zij organiseren nog steeds genezingsdiensten terwijl het voor iedereen duidelijk is dat er niemand echt geneest. Door de Here Jezus aan te roepen tijdens deze “genezingen” halen ze Zijn naam door het slijk. En zij ontnemen mogelijk zieke mensen hun geloof als dat afhankelijk zou zijn van hun genezing.

*Het aanmoedigen van tongentaal. Deze gave had in het begin bij de uitstorting van de Heilige Geest een duidelijke functie waarbij iedereen de discipelen in zijn eigen taal hoorde spreken. Daardoor begrepen zij dat er iets wonderbaarlijks aan de hand was. Nu is het vaak een overduidelijke onzin taal die niemand begrijpt of kan uitleggen.

*Alles draait om het ervaren en voelen. De ogen worden gestreeld met een hoop vlaggenvertoon. De oren met werelds klinkende muziekbandjes met drumstel en gitaren. Persoonlijk denk ik trouwens niet dat die instrumenten van de satan zijn maar toch vind ik ze niet geschikt voor de eredienst. Volgens mij draait het niet om ervaringen maar om geloof in deze genadetijd!

“Jezus zei tegen hem: omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.” Johannes 20 vers 29

*Er gebeuren soms vreemde dingen op het toneel die aan het occulte doen denken. Zoals demonische geesten die gebonden moeten worden, vallen in de Geest en Geestelijk lachen? Allerlei rare toestanden waar ik weinig Heiligheid in kan herkennen

*Zij hebben een oecumenische gezindheid waardoor zij geen probleem zien in het samenwerken met allerlei kerkgenootschappen en zelfs katholieken. Ook omdat vele charismatici er, schijnbaar, van uitgaan dat het katholicisme een legitieme vorm van het christendom is. Het gezegde gaat dat er vele wegen naar Rome leiden, het probleem voor hen is echter dat er maar één weg naar de waarheid leidt en die wordt helaas niet onderwezen door de katholieke kerk.

Door het bovenstaande krijg je soms rare situaties. Zoals het geval was met een wereldberoemde evangelist die de zogenoemde “kruistochten” organiseerde. Dat waren enorme wereldwijde evangelisatie diensten die gehouden werden in stadions van grote steden. En als hij dan in een bepaalde stad was vroeg hij aan alle kerkgenootschappen in die stad om mee te helpen om het te organiseren waaronder ook vrijzinnigen en katholieken. En als de mensen dan tijdens de dienst naar voren kwamen om gehoor te geven aan de oproep zich te bekeren werden ze daarna ook mede opgevangen door katholieke pastoors. Denkt je dat een roomse pastoor iemand het evangelie correct kan uitleggen en tot Christus kan leiden?

Als je, zoals ik, gelooft dat het katholicisme een valse leer is dan help je dus zo iemand naar de eeuwige duisternis. Let op, ik veroordeel hier de valse katholieke leer en niet de katholiek op zich want zolang er leven is, is er hoop. Want natuurlijk kunnen ook katholieken behouden worden maar alleen als zij, net als iedereen, zich oprecht bekeren en hun vertrouwen alleen op de Here Jezus stellen en niet op bijvoorbeeld Maria of de paus. Zij zijn dan behouden ondanks hun valse kerk en niet dankzij. En ik kan mij dan moeilijk  voorstellen dat zij daarna in een katholieke kerk blijven.

En waarom is de katholieke kerk dan weer vals? Ja, wanneer is een kerk eigenlijk vals? Toch is dat niet zo heel ingewikkeld volgens mij. Het enige dat God van ons vraagt in de genadetijd waarin wij nu leven is geloof. En wat moeten wij dan geloven? Zou het heel misschien het Boek kunnen zijn dat Gods Geest Zelf geïnspireerd heeft waarin alles staat wat wij nodig hebben in dit leven en waar in staat wat de voorwaarden van God zijn?

“Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”

2 Timotheüs 3 vers 16 en 17

De katholieke kerk stamt, zoals ik het heb begrepen, uit de vierde eeuw na Christus toen Constantijn de toenmalige christelijke gemeenten vermengde met het heidendom en er een staatskerk van maakte. Het aantal dwalingen in deze kerk is zo groot dat als je deze kerk christelijk noemt, je alle religies in de wereld wat mij betreft wel christelijk kunt noemen. En de woorden “goed” en “vals” verliezen dan volledig hun tegenstrijdige betekenis.
Laten we wederom een beperkt aantal dingen bekijken.

*Zij hebben de zogenaamde deuterocanonieke boeken aan de Bijbel toegevoegd die geen enkele andere denominatie als Heilige schrift beschouwt.

*Zij leven bepaald niet volgens het Sola Scriptura principe (de Bijbel alleen) omdat zij tradities en de paus op gelijke hoogte stellen met het Woord van God.

*Als je het Bijbel alleen principe loslaat ben je vrij om dingen te verzinnen zoals bijvoorbeeld het vagevuur. Waarmee zij de mensen wijs maken dat er een tweede kans is om verlost te worden na de dood wat duidelijk in strijd is met de Bijbel.

“En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt” Hebreeën 9 vers 27

*Zij vereren en buigen voor afgodsbeelden van heiligen, engelen, Maria en Jezus. Hoewel het nog wel in de katholieke Bijbel staat hebben zij het tweede gebod van de tien geboden uit hun eigen katholieke catechismus gehaald. Schijnbaar is hun liefde voor de beelden groter dan hun gehoorzaamheid aan het Woord van God?

U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten; maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen”. Deuteronomium 5 vers 8-10

*En één van de ergste dingen is: zij leren dat je aan je verlossing kunt bijdragen door je te houden aan de regels van de katholieke kerk. Die kerk kent de zogenoemde zeven sacramenten, en het gaat te ver om ze allemaal te behandelen, maar die houden o.a. in dat je als kind gedoopt moet zijn, moet biechten en de mis moet vieren. Maar het grootste probleem daarmee is dat zij leren dat het houden van deze sacramenten noodzakelijk is voor je verlossing. En daarmee voegen ze dingen toe aan het volbrachte werk van onze Heer. Toch is dat niet zo moeilijk te weerleggen als je tenminste de Bijbel het laatste woord geeft.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.” Efeze 2 vers 8 en 9

“Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer.”

Romeinen 11 vers 6

Naar mijn idee is de valsheid van de charismatische gemeenten wel van een andere orde dan die van de katholieke kerk. Want het lijkt wel of ze in de katholieke kerk een wedstrijd houden over op hoeveel manieren zij tegen het Woord van God kunnen ingaan. Toch hebben de charismatische gemeenten ook dwalingen genoeg zoals we hierboven hebben gezien. Daarentegen geloven zij gelukkig nog wel dat de verlossing door genade alleen is. Maar omdat zij zo gemakkelijk met iedereen door één deur kunnen vraag ik mij af hoeveel respect zij werkelijk voor de Bijbel hebben, omdat zij zich zo weinig lijken aan te trekken van alle waarschuwingen voor valse leringen in de Bijbel. En hoeveel valsheden kun je toelaten in je eigen leven voordat je ophoudt een christen te zijn?

“Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.”
2 Timotheüs 4 vers 3 en 4

God alleen weet hoeveel Hij door de vingers ziet wat onze dwalingen betreft. Ik denk echter dat als wij, willens en wetens, rechtstreeks ingaan tegen wat er in de Bijbel staat, wij niet echt meer een excuus hebben als wij zo meteen verantwoording moeten afleggen voor God.
Want wat er staat is wat er staat en je gelooft het of je gelooft het niet. Doe niet net alsof je gelovig bent als je toch niet van plan bent te doen wat God van je vraagt. En je hoeft ook echt geen uren te bidden om goedkeuring te krijgen voor iets waarvan je allang weet dat het niet mag.

Als je aan het Woord van onze almachtige God dingen toevoegt of dingen afdoet, en dus je eigen mening en bedenksels belangrijker vindt dan de Woorden van God Zelf,
pleeg je dan niet letterlijk valsheid in geschrifte?