Nooduitgang

Nu kerken wij al meer dan tien jaar in een buurthuis, omdat onze gemeente zo klein is, en het viel mij pas kort geleden op dat er een nooduitgang bordje hangt, vlak naast het preekgedeelte, met daarop, geloof het of niet, een evangelische boodschap. En dat zoiets bij mij tien jaar moest duren is een duidelijke aanwijzing dat ik niet val in de categorie van de meest slimme mensen, maar toch, liever laat dan nooit. Het is dat bekende groene bordje met een rennend figuurtje en een pijl die naar boven wijst.

Het viel mij plotseling op dat dit niets anders kan betekenen dan dat wij haast moeten maken met onze bekering omdat de opname voor de deur staat, de gebeurtenis waar de Here Jezus ons optrekt van de aarde naar de wolken om voor altijd bij Hem te zijn.

Deze belangrijke gebeurtenis is lange tijd verborgen gebleven in de kerkgeschiedenis omdat bijna iedereen eraan gewend was geraakt om alles maar te vergeestelijken. Pas met de opkomst van de evangelische kerken in de achttiende en negentiende eeuw in Amerika kwam deze boodschap weer een beetje tot leven. Ik had er bijvoorbeeld nog nooit van gehoord in de verschillende gereformeerde kerken waar wij vroeger lid van waren. Volgens mij hoorde ik het voor het eerst op latere leeftijd in een boek van Hal Lindsey. Maar nu zijn er ook in de evangelische wereld steeds meer mensen die deze geweldige hoopvolle boodschap van de opname niet meer willen geloven waarvan Paulus in het volgende vers juist zegt dat wij elkaar daarmee zouden moeten troosten.

“Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.”
1 Thessalonicenzen 4 vers 13 t/m 18

Eerst even voor de duidelijkheid wat ik denk dat er gaat gebeuren. Ik geloof dat de eerst volgende gebeurtenis op de profetie kalender de opname is, een plotselinge verdwijning van de ware christengemeente op aarde. Dan volgt de tijd van Jacobs benauwdheid, ook de grote verdrukking genoemd, die bestaat uit twee delen van drie en een half jaar waarbij het tweede deel het zwaarst wordt. Op het einde van deze verschrikkelijke periode van zeven jaar komt de Heer met zijn gemeente terug op aarde waarbij de satan wordt opgesloten. Vervolgens het duizend jarige vrederijk waar de Heer laat zien hoe je rechtvaardig de aarde regeert. Op het eind wordt de satan nog even vrijgelaten om een gedeelte van de mensheid te verleiden om op te trekken naar Jeruzalem, wat natuurlijk gedoemd is om te mislukken. Dan het eindoordeel en wat er daarna allemaal gebeurt is voor als nog verborgen in de toekomst!

Zoals met de meeste Bijbelse onderwerpen wordt er ook over de opname op verschillende manieren gedacht. Zo zijn er, zo ver als ik kan achterhalen, vijf richtingen:

-De opname komt voor de grote verdrukking
-De opname komt halverwege de grote verdrukking
-De opname komt pas aan het eind van de grote verdrukking
-De opname komt helemaal niet omdat je die gebeurtenis geestelijk moet zien
-De opname heeft al plaats gevonden ergens aan het begin van onze jaartelling.

Ik wil niet vervelend zijn maar kan iemand mij precies uitleggen hoe de opname mij tot troost kan zijn als die pas halverwege, op het eind, geestelijk of helemaal niet komt in de grote verdrukking? Hoeveel mensen zijn er dan al vermoord door de antichrist? Alleen al om deze reden geloof ik in de opname voor de grote verdrukking. Maar er is meer.

“Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven.”
1 Thessalonicenzen 5 vers 9 en 10

“Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.”
1 Thessalonicenzen 1 vers 9 en 10

Deze twee verzen hierboven hebben het over toorn. Maar de toorn van wie? Het lijkt mij niet dat het hier gaat over menselijke toorn want die is nog steeds gaande in de wereld en daar heeft de Here Jezus ons ook nog niet van verlost. Die komende toorn moet de toorn van God zijn die wij dus niet zullen meemaken omdat wij daartoe niet bestemd zijn zoals er duidelijk staat.
Op dit moment leven wij nog in de genadetijd waar God niet veel aan het straffen is omdat dat zo’n beetje het tegenovergestelde is van genade. De schalen van Gods toorn worden, volgens het laatste boek van de Bijbel, pas uitgegoten tijdens de grote verdrukking.

Er is al eens eerder in de geschiedenis zoiets voorgevallen waar de toorn van God in het spel was en dat was tijdens het oordeel van Sodom en Gomorra. Wat ons bijzonder hoopvol mag stemmen is dat God de stad toen niet wilde vernietigen omdat Lot, de neef van Abraham, en zijn familie daar nog waren. Pas nadat zij uit de stad waren vertrokken kon de engel van God zijn oordeel uitvoeren. Ik denk dat Lot hier een mooi beeld is van de gemeente.
Trouwens, in tegenstelling tot Lot moest Noach wel door het oordeel van God, de zondvloed, maar dan wel afgeschermd van alle ellende in een veilige ark. Noach is dan misschien een beeld van het volk Israël. Dat volk moet namelijk wel door de grote verdrukking, omdat ze de Here Jezus nu nog niet willen aannemen, maar ook zij krijgen een schuilplaats in de woestijn waar ze veilig zijn. (“En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.” Openbaring 12 vers 6)
Maar er is meer.

“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.”
2 Thessalonicenzen 2 vers 3 t/m 7

Over deze tekst zijn twee dingen te zeggen. Ten eerste het woord “afval” aan het begin van de tekst. En ik heb er een hekel aan om mij te beroepen op een vertaalfout, omdat je dat vaak hoort als de tekst iemand niet zo goed uitkomt, maar hier is het misschien toch het geval. Omdat het Griekse woord “apostasia”, wat hier dus is vertaald als “afval”, letterlijk betekend: “vertrekken van” of “weggaan van”. Ik zou ook niet weten waarom de vertalers het hebben vertaald als “afval” want waar zou dat op kunnen slaan? De afval van God en zijn gebod? Hoe kan dat een teken zijn voor de gemeente want hebben we daar nu al niet volop mee te maken?

En ten tweede, wie is die “Iemand” die hem nu weerhoudt? Er staat dat deze Persoon ervoor zorgt dat de mens der wetteloosheid, oftewel de antichrist, zich niet kan openbaren totdat Deze “Wederhouder” weg is. Sommigen denken dat het misschien een aartsengel zou kunnen zijn maar zou die de satan kunnen tegenhouden? Want in het Bijbelboek Judas lijkt het erop dat de aartsengel Michaël de duivel vreest omdat er staat dat hij geen lasterlijk oordeel tegen hem durfde uit te brengen.
Maar je kunt misschien wel zien aan mijn gebruik van de hoofdletters dat ik denk dat deze Persoon waarschijnlijk de Heilige Geest is. Vooral omdat er volgens mij niemand anders de macht heeft om de satan en de antichrist tegen te houden. En verblijft de Heilige Geest niet in de harten van alle wedergeboren christenen? Is het dan niet logisch dat als de Heilige Geest vertrekt van deze aarde dat dan alle christenen met Hem mee vertrekken? Maar er is meer.

“Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.”
Openbaring 1 vers 7 en 8

“Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.”
2 Petrus 3 vers 8 t/m 10

Door de verschillende manieren waarop de wederkomst van de Here Jezus wordt beschreven is het volgens mij zo dat de dag des Heren waarschijnlijk niet één dag is maar een periode waar de Heer Zijn eindtijd plannen uitvoert. Omdat er de ene keer sprake is van dat de Heer terug komt op de wolken en elk oog Hem zal zien en de andere keer dat Hij komt als een dief in de nacht. Het is volgens mij moeilijk vol te houden dat het hier om dezelfde gebeurtenis zou gaan. De teksten die over de dief in de nacht gaan kunnen dus heel goed over de opname gaan en die andere tekst over de glorierijke wederkomst van de Here Jezus met de zijnen aan het einde van de grote verdrukking die dan al zeven jaar heeft geduurd. Maar er is meer.

Het boek Openbaring begint met een beschrijving van verschillende soorten christengemeenten. Dit waren bestaande gemeenten aan het begin van onze jaartelling. Sommigen zien het ook als een soort profetische kerkgeschiedenis. Tegelijkertijd zijn het lessen voor alle christengemeenten zodat wij bijvoorbeeld minder op Laodicea gaan lijken, omdat die zo lauw zijn dat de Here Jezus ze uitspuwt, maar dat wij meer moeten zijn als Filadelfia. Want over Filadelfia zegt de Heer:

“Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”
Openbaring 3 vers 10

De eerste drie hoofdstukken van Openbaring gaan over de gemeenten maar daarna niet meer, zou het kunnen omdat de gemeente dan wordt opgenomen? Want in het daaropvolgende vierde hoofdstuk wordt, meteen al in het eerste vers, Johannes gesommeerd om naar boven te komen:

“Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.”
Openbaring 4 vers 1

Zou het kunnen dat deze gebeurtenis een dubbele betekenis heeft en tegelijkertijd ook onze opname voorstelt zodat Johannes hier een beeld van de gemeente wordt? Nee? Zou het helpen als ik zeg dat deze gebeurtenis bijna letterlijk is voorspeld door Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16: “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel.” Bijna hetzelfde als de tekst uit Openbaring 4 alleen met dit verschil, dat wij nu weten wat onze Heer roept, namelijk:
Kom hier, omhoog. Maar er is meer.

De eerste kerkvaders aan het begin van onze jaartelling dachten, en ik ben het voor deze keer met ze eens, dat de totale geschiedenis van de mensheid ongeveer zevenduizend jaar gaat duren en waarschijnlijk is gemodelleerd op onze zeven daagse week, die vergeet niet, ook door God Zelf is ingesteld. De mensheid heeft dan zesduizend jaar (zes dagen) de tijd gehad om er een zooitje van te maken maar na die periode breekt de dag des Heren aan, het duizend jarige vrederijk (de rustdag). Ik vind dit een mooie gedachte omdat het vele dingen kloppend maakt. Zoals de tekst: “dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag”.
Plus dat “zes” ook wel het getal van de mens wordt genoemd, waarschijnlijk omdat de mens op de zesde dag is geschapen maar misschien ook omdat het de mens gegeven is zes dagen (zesduizend jaar) te regeren.

Maar ik ben mij ervan bewust dat er enorm verschillend gedacht wordt over de eschatologie (eindtijdleer). En mijn advies is om daar toch niet al te stellig in te zijn omdat het soms heel moeilijk is, vooral in Openbaring, om te onderscheiden wat je wel letterlijk moet nemen en welke dingen je misschien toch geestelijk moet zien. Maar het is wel mijn insteek om alles in de Bijbel, zoveel mogelijk als kan, letterlijk te nemen. En ja, ik weet dat de Here Jezus niet letterlijk in asfalt verandert als Hij zegt: “Ik ben de weg, de Waarheid en het Leven”. En zoals ik al eerder zei, volgens mij kunnen die woorden van Paulus om elkaar te troosten aan het begin van dit stukje mij alleen echt troost bieden als ik ze daadwerkelijk letterlijk neem.

Zoals het nooduitgang bordje je naar de veiligheid wijst, vertelt de Bijbel je hoe je aan de grote verdrukking kunt ontsnappen. En dat doe je door je te bekeren en in alles op de Here Jezus en Zijn Woord te vertrouwen zoals de gemeente van Filadelfia. En mocht je bang zijn dat je de roepstem van de Heer niet hoort, weet dan dat de Bijbel daar ook weer een antwoord op heeft in Johannes 10 vers 27 want daar zegt de Heer: “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij”.
Is het dan niet verstandig om je aan te sluiten bij Zijn kudde?