Geloof

                                                                             
“Ik geloof wel dat er iets is” is een vaak gegeven antwoord van een ongelovige op de vraag of hij of zij in God gelooft. Ik vraag dan meestal of dat “iets” dan intelligenter is dan wij en heel misschien ook nog een bepaalde moraal heeft?
En het antwoord daarop is voorspelbaar genoeg meestal ontkennend. Want dat zou betekenen dat dat “iets” dan iets over je te zeggen zou kunnen hebben en dat willen we dan weer liever niet.
De antwoorden komen er vaak op neer dat het een onpersoonlijke kracht moet zijn zonder emoties en die zich absoluut niet bemoeid met onze zaken.

Er is een soort onzinnige tendens in de tijdgeest die zegt dat alle geloven even waardevol zijn en dat het daarom niet uitmaakt wat je gelooft. Toch weet de wereld stiekem ook wel dat niet alle geloven waar kunnen zijn en daarom denken ze waarschijnlijk, voor het gemak, dat het allemaal maar bedenksels zijn. En voor de meerderheid van alle geloven hebben ze natuurlijk gelijk! Volgens mij heb je niet veel keuzes als het om de wereldgodsdiensten gaat. Of ze zijn allemaal vals, of er is er maar één waar. Want ze kunnen zeker niet allemaal waar zijn.

Ik denk dat het wel uitmaakt wat je gelooft omdat geloof bepaalt hoe je denkt en wat je doet. En ik denk dat iedereen een soort van geloof heeft. De moeilijkheid zit hem in het waarheidsgehalte van je geloof. Ook al geloof je met heel je hart dat iets echt waar is, dat betekent nog niet dat het ook zo is. Iemand die bijvoorbeeld denkt dat hij kan vliegen zal er vrij snel achter komen dat als hij van een flatgebouw afspringt, zijn geloof niet erg in overeenstemming was met de werkelijkheid. In dit geval leidde zijn valse geloof naar de dood.

Zo had ik een maat die dacht dat er een soort evenwicht moest zijn tussen goed en kwaad. Hij had allerlei ideeën uit het boeddhisme en taoïsme (yin en yang) samen gevoegd tot “zijn” waarheid. Mijn vraag was hoe hij dan tegen Hitler en andere sadisten kon zijn want zij vervulden toch, met veel ijver, hun taak om de kwade balans van het leven in stand te houden? Zijn antwoord was natuurlijk dat ik er niets van begreep. En hij had gelijk, want hij kon het mij niet duidelijk maken. Ook zijn geloof, als hij daar in blijft hangen, leidt naar de dood.

“Jij gelooft alleen maar omdat je in Europa bent geboren” krijg ik ook wel eens te horen.
Mijn antwoord daarop is dat ik dat persoonlijk zeker beschouw als een zegen. Mijn christelijke opvoeding heeft gezorgd voor een goede start maar is niet de reden dat ik christen ben. Dat kwam pas nadat ik op latere leeftijd overtuigd raakte van de waarheid van de Bijbel en oprecht ging geloven.
Jammer genoeg betaalt dit geboorte voordeel zich niet uit in grote aantallen christenen in Europa.

Er is volgens mij niemand die meer geloof nodig heeft dan een atheïst. Ook al claimen zij geen geloof nodig te hebben omdat de wetenschap aan hun kant zou staan. Het is wat mij betreft een onzinnig geloof in de letterlijke zin van het woord omdat het zinloos is. Want wie noemt zichzelf naar iets waar je niet in gelooft? Zij beschikken ook niet over een vaststaande moraal want of je nu goed of slecht leeft, je eindigt zonder beloning of straf, het maakt allemaal niets uit.

Hun geloof baseren zij op de wetenschap, alleen maken zij geen onderscheid tussen de gangbare wetenschap die je kunt testen en historische wetenschap die je niet kunt testen.
Die tweede variant is eigenlijk geen wetenschap en kun je beter filosofie of vertelkunst noemen. Bijvoorbeeld in de astronomie moesten ze termen als donkere materie en donkere energie verzinnen om hun theorieën kloppend te krijgen maar er is geen enkel bewijs, tot nu toe, dat die dingen daadwerkelijk bestaan. Een grappige uitspraak in dit verband die ik gelezen heb van Jonathan Sarfati luidt: “Eerst was er speculatie, toen wilde speculatie en toen kreeg je kosmologie”.

Wetenschap wordt aanvaard zolang het tegendeel niet is bewezen en het gebeurt nogal eens dat een bepaalde theorie weer wordt verworpen. Ik heb begrepen dat veel bewijzen voor bijvoorbeeld de evolutie theorie van vijftig jaar geleden, waardoor veel mensen hun geloof in de Bijbel opgaven, grotendeels al weer zijn achterhaald. Dus de “feiten” uit die tijd, die de mensen toen overtuigden van de waarheid van de evolutie theorie, hebben alweer afgedaan. Zo veel te meer we te weten komen over allerlei dingen hoe dichter we bij de waarheid komen. En de waarheid leidt volgens mij uiteindelijk altijd naar de God van de Bijbel.

“Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt,  maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden.” Romeinen 1 vers 20 tot 22

Ik kan misschien niet bewijzen dat God bestaat en daarom heb ik geloof nodig maar dat is zeker geen blind geloof. Want de aannemelijkheid dat God bestaat is zeer groot. Voor mij persoonlijk is de hele schepping als geheel al een onweerlegbaar bewijs voor de noodzaak van een Schepper. Dingen ontstaan nooit uit zichzelf, zelfs onkruid niet. Elk levend wezen heeft een blauwdruk in zich dat wij DNA noemen. In die informatie staat niet alleen hoe je eruit komt te zien maar ook hoe en in welke volgorde je moet groeien van foetus naar volwassen mens. Het zit ook vol met informatie hoe het lichaam zichzelf moet herstellen na bijvoorbeeld een snijwond. Waar zou al die specifieke informatie vandaan moeten komen? Als je je dit soort dingen afvraagt, is het dan nog zo moeilijk om in God te geloven? Ook als je erachter komt dat de kleinste cel vele malen ingewikkelder is dan bijvoorbeeld de Space shuttle?
De wereld is al decennia lang op zoek naar buitenaardse levenstekens uit de ruimte terwijl zij niet inzien dat er buitenaardse informatie in al onze cellen te vinden is. Ik zeg buitenaards omdat de Ontwerper van het DNA Zich buiten de aarde bevindt, namelijk in de hemel.

“Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.”
Hebreeën 11 vers 1

Dit hele leven draait volgens mij om wat je gelooft, maar wat is geloof eigenlijk in de Bijbelse zin?
Ik had bijvoorbeeld als kind de indruk dat ik moest geloven dat God echt bestond en dat het daarmee wel klaar was. Maar wat in onze Bijbel vertaald wordt als “geloof” heeft in het Hebreeuws een veel sterkere betekenis. In de oorspronkelijke taal van de Bijbel wordt er met geloven bedoeld, de hoogste zekerheid die je kunt hebben. Het komt dichter bij een “rotsvast vertrouwen”. En het is dit rotsvaste vertrouwen dat God van ons verlangt.

Ja maar wacht eens even zou je kunnen opmerken, God vraagt toch niet alleen om geloof maar toch ook om bekering, opnieuw geboren worden en gehoorzaamheid aan Zijn Woord? Dat is waar maar zonder geloof word je nooit gehoorzaam en ga je je nooit bekeren. En wedergeboorte is iets wat je krijgt en kun je niet zelf bewerkstelligen, het is een gevolg van je bekering en je bekering een gevolg van je geloof.

Maar hoe weet ik of mijn geloof waar is? Er is natuurlijk altijd een kans dat het niet waar is maar persoonlijk heb ik eigenlijk geen enkele twijfel. Want al die andere opties zijn zo absurd dat ik het gemakkelijk vind de Bijbel te geloven. Voor mij is het ook belangrijk dat ik het niet zelf bedacht heb want ik wil mijn vertrouwen niet op een mens stellen en al helemaal niet op mijzelf.
Ik stel mijn vertrouwen op een geweldig Iemand Die groter is dan een mens, Die nooit liegt, waar geen enkel kwaad in zit en Die altijd het beste met de mensheid voor heeft. Ik stel mijn vertrouwen op de Here Jezus Die vrijwillig uit enorme liefde Zijn leven voor ons gaf.
Die ook nog heeft beloofd dat als wij op Hem vertrouwen, Hij ons alle goede dingen wil geven, plus een nieuwe aarde, vernieuwde lichamen en de eeuwigheid met ons wil doorbrengen. De reden dat ik in de God van de Bijbel geloof is omdat er niemand anders bestaat Die dat vertrouwen waardig is!

Maar als je het geloof in God loslaat ben je klaar om geprogrammeerd te worden. Je bent dan zogenaamd vrij van “religieuze ketens” maar je hebt dan geen grenzen en bescherming meer tegen de rest van de onzin in de wereld. Je verliest dan de optie om te zeggen; het is onzin want waar staat het? Iets is dan zo omdat de wereld, of wie dan ook, dat nu eenmaal zo zeggen. Dat geldt in zekere zin ook voor het christendom maar met dit verschil, Diegene Die het ons zegt is een God die altijd de waarheid spreekt!

Dit is in ieder geval wat ik geloof.