Bedelingenleer

Niet alle Bijbelse waarheden staan rechtstreeks in de Bijbel.  Zoals bv. de Goddelijke drie-eenheid en de zogenaamde bedelingenleer.  
Daar kom je achter door logisch na te denken en teksten naast elkaar te leggen. Ik ben van mening dat  de Bijbel heel verwarrend wordt  als je niet ook in die moeilijk klinkende “bedelingenleer”  gelooft.  
Maar die leer betekent niets meer en niets minder dan dat God op verschillende manieren omgaat met de mensheid in verschillende periodes en dat daarom niet alles in de Bijbel op ons slaat in de eenentwintigste eeuw.  
Deze perioden lijken wel lessen te zijn om duidelijk te maken dat wij zondige mensen zijn die God nodig hebben ongeacht de situatie waarin we verkeren.
Zoals bijvoorbeeld Adam en Eva die maar één gebod moesten houden en faalden terwijl zij  geen zondige natuur hadden, door sommigen de bedeling van de onschuld genoemd.  Vervolgens de bedeling van het geweten en de bedelingen van de belofte.
Er zijn overigens verschillende meningen over hoeveel  bedelingen er zijn en hoe je ze moet noemen.

Een van de bewijzen volgens mij voor de bedelingenleer is bv. Mattheüs 25 vers 31 tot en met 46 waar het duidelijk is dat de Here Jezus mensen aanneemt op grond van hun daden.

“Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk  dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.
Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.
Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen?
En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het  eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht.
Dan zullen ook die Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven”.


Bijna het hele nieuwe testament gaat er over dat de verlossing pure genade is en dat wij ons behoud niet kunnen verdienen en hier lezen we opeens het tegenovergestelde.
Volgens mij heb je twee keuzes hier als je de Bijbel letterlijk neemt, of de Bijbel spreekt zichzelf tegen of het gaat om een andere periode met andere regels.
Ik denk het laatste en volgens mij gaat het hier om de  periode op het einde van de grote verdrukking wanneer de Here Jezus terug komt zoals de tekst al aangeeft. Trouwens een andere manier om behouden te worden in die periode is om het teken van de antichrist te weigeren met een zeer waarschijnlijke dood tot gevolg.
De schapen in deze profetie zijn geen christenen, in de huidige zin, volgens mij omdat de christenen dan al opgenomen zijn. Je kunt je afvragen of deze schapen behouden zijn of dat ze toegang verleend worden tot het duizendjarige vrederijk.
Het is ook mogelijk dat het hier gaat om het grote oordeel aan het eind van het duizendjarige rijk.
Zeer interessant omdat het in deze periode niet meer draait om geloof. Je hebt dan geen  geloof meer nodig omdat de Here Jezus letterlijk elke dag te zien is in Jeruzalem.
De bedeling van het vrederijk.
Hier kun je goed zien hoe verwarrend de Bijbel wordt als je er geen structuur in aanbrengt door de juiste bedelingen te duiden.
 

Vanaf Mozes kwamen we in de bedeling van de wet die niet alleen voor een bepaalde tijd werd ingevoerd maar ook nog eens voor een speciaal volk, de Joden.
Nu konden de Joden, zo leek het,  zelf hun plek in de hemel verdienen door zich aan alle wetten te houden die aan  Mozes gegeven waren.
Dat is op zich geen rare gedachte want ik denk dat de meerderheid van de mensen denkt dat ze wel in de hemel komen door goed te leven. God wist natuurlijk dat het de mens niet zou lukken, vandaar ook het jaarlijkse offer op de grote verzoendag.  
 
Na elke bedeling  is de les wederom dat wij zondige mensen zijn en het zelf niet kunnen.  
Na de bedeling van de wet  leven we nu in de zogenaamde genadebedeling waarbij we niet meer aan de wet hoeven te voldoen maar door geloof volledig op de Here Jezus mogen vertrouwen.  Hij is voor ons, maar ook voor de Joden, het grote verzoenoffer. 

Wij hebben geen probleem om de 613 wetten uit de eerste vijf boeken in de Bijbel voor de Joden te reserveren  maar hoe zit het met de tien geboden? Moeten wij die nog  houden? Ten eerste de wet is geen onzin en de wet is goed maar om behouden te worden  is het antwoord volgens mij nee.

Als christenen in de genadetijd hebben wij  nieuwe leefregels en dat is God lief hebben boven alles en onze naaste als ons zelf. Want als je van je naaste houdt ga je diegene geen slechte dingen aandoen en als je van God houdt ga je Hem niet vervloeken en geloof je Zijn woord enz. En in dit geval houdt u zich  toch aan de tien geboden en is het antwoord ja.

Een uitzondering hierop is volgens mij het houden van de sabbat. Er is mij verteld dat alle tien geboden herhaald worden in het nieuwe testament behalve het gebod over de sabbat en Paulus zegt specifiek in Kolossenzen 2 vers 16 dat we ons niet moeten laten oordelen over het houden van feestdagen en de sabbat. En er staat duidelijk  dat de gemeente samen kwam op de eerste dag van de week. Misschien juist om het verschil aan te geven met de oude bedeling van de wet en de nieuwe bedeling van genade?         

 In Romeinen 12 vers 1 staat: Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst”.

Ik denk dat deze tekst heel mooi aangeeft wat God van ons verwacht en als wij van God houden doen we wat Hij wil. Ik denk dat wij uiteindelijk allemaal op dezelfde manier behouden worden in wat voor bedeling wij ook leven. Dat is onder alle omstandigheden op de Here Jezus te vertrouwen.
En dat is altijd het beste wat je kan doen omdat je mag weten dat Hij het beste met ons voor heeft.
En met de Here Jezus kom je nooit bedrogen uit. Wat is er nou mooier dan te weten dat het hoogste Wezen in het universum jou en mij op het oog heeft?

Als gelovige vind ik dat ongelofelijk!